• Mae’r Bartneriaeth yn cynnwys naw sefydliad pob un ohonynt wedi llofnodi Cytundeb Partneriaeth ffurfiol fel aelodau.

  • Partneriaeth yw Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (MDA) sy’n cefnogi gweithgaredd economaidd strategol ar draws y ffin rhwng Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Croeso

Ffurfiwyd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (MDA) trwy weld bod buddiannau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn cael eu rhannu ar hyd a lled ardal Gorllewin Sir Gaer, Cilgwri a Gogledd-ddwyrain Cymru.

Ffurfiwyd Partneriaeth newydd ym mis Ebrill 2007, sydd bellach yn cynnwys awdurdodau lleol Gorllewin Sir Gaer a Chaer, Prifysgol Caer, Sir y Fflint, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Cilgwri, Wrecsam, Llywodraeth Cymru a Merseytravel, ar sylfaen gref o weithio ar y cyd ers y 1990au.

Mae ardal Gogledd-ddwyrain Cymru / Gorllewin Sir Gaer / Cilgwri yn unigryw yn y DU fel ardal economaidd o bwys bob ochr i ffin genedlaethol. Yn yr ardal mae amrywiaeth mawr o fusnesau ac economi metro yn ogystal â chefn gwlad helaeth a pharth cymudwyr ar hyd yr arfordir ac mae’n gyfrannwr sylweddol at economi’r DU.

Mae’r bartneriaeth yn derbyn bod yr ardal yn cynrychioli un isranbarth economaidd gyda phoblogaeth o filiwn bron a ffin genedlaethol yn ei rhannu.

Mae’r partneriaid yn cytuno i gydweithio ar fuddiannau strategol cyffredin er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r cylch, a hwyluso agwedd gydlynol at faterion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Mae MDA yn rhoi sylw i’r materion strategol, trawsffiniol sy’n effeithio ar yr ardal gyfan rhag ailadrodd gweithgaredd lleol a sicrhau ei bod yn creu gwerth ychwanegol.

Cliciwch yma i wylio fideo byr yn rhoi gwybodaeth am Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy.

Y Weledigaeth. Bydd ardal Gorllewin Sir Gaer, Gogledd-ddwyrain Cymru a Chilgwri’n gallu cystadlu’n llwyddiannus yn y farchnad ranbarthol, genedlaethol a byd-eang.

Bydd nodweddion arbennig yr ardal yn cael eu meithrin a bydd cryfderau canolfannau unigol yn cael eu cydnabod a’u gwella o fewn terfynau amgylcheddol.

Mae’r dymuniad i fynd ar ôl twf economaidd yn ymblethu â’r angen i wireddu cynwysoldeb cymdeithasol a hwyluso diogelu a chyfoethogi’r amgylchedd.

Mae hynodrwydd yr amgylchedd lleol yn cael ei werthfawrogi a’i warchod, ac mae ansawdd bywyd y trigolion yn hollbwysig.

Newyddion Diweddar

Vauxhall Ellesmere Port

Vauxhall Ellesmere Port

Vauxhall to build new Astra in Ellesmere Port creating 700 new jobs Vauxhall’s Ellesmere...