Cynghrair Mersi A'r Ddyfrdwy

Amdanom Ni

Ar y ffin rhwng Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr

Nodau’r MDA yw gwella proffil a hunaniaeth rhanbarth ffin Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr; cynnal a datblygu gallu cystadleuol yr ardal; cefnogi sectorau busnes allweddol ynghyd â sgiliau, cyflogaeth a thwf cynhwysol; a pharhau i arfer dylanwad er mwyn creu seilwaith economaidd gwell ar gyfer y rhanbarth.

Y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd

Mae rolau Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Bwrdd fel arfer yn cylchdroi rhwng y pedwar Awdurdod Lleol sy’n aelodau, bob yn ail rhwng Cymru a Lloegr; os yw’r Cadeirydd o Gymru, mae’r Is-Gadeirydd o Loegr. 

Mae aelodau’r MDA yn pleidleisio ar gyfer y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd bob dwy flynedd yn y CCB.  Dechreuodd y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd presennol yn eu rôl ym mis Mawrth 2020.  Y Cadeirydd yw’r Cyng. Mark Pritchard, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Yr Is-Gadeirydd yw’r Cynghorydd Stuart Whittingham, Aelod Cabinet Tai a Chynllunio Cyngor Bwrdeistref Fetropolitanaidd Cyngor Cilgwri, sy’n cynrychioli Awdurdod Cyfunol Dinas-Ranbarth Lerpwl. 

Mae aelodau Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn gweithio gyda budd-ddeiliaid allweddol ar draws rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy a holl Grŵp Trawsbleidiol Gogledd Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Partneriaeth Menter Leol Swydd Gaer a Warrington, Cyngor Busnes Mersi a’r Ddyfrdwy Gogledd Cymru, darparwyr Addysg Uwch ac Addysg Bellach ar draws rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy i wireddu’r uchelgais a rennir i ddatgloi potensial twf sylweddol ein heconomi llwyddiannus ac amrywiol yn barod. 

Cadeirydd

Councillor Mark Pritchard

Is-Gadeirydd

Councillor Stuart Whittingham

Llywydd

Llywydd Cynghrair Mersi a Dyfrdwy ers mis Tachwedd 2015 yw’r Arglwydd Barry Jones; rôl a grëwyd er mwyn hyrwyddo’r ardal, y bartneriaeth a’i blaenoriaethau i fudd-ddeiliaid allweddol. Mae Arglwydd Jones wedi gweithio’n ddiflino i wneud yn union hynny. Mae wedi bod yn effeithiol yn sicrhau cyfarfodydd gyda swyddogion allweddol ac Aelodau Seneddol Llywodraeth y DU, ac mae proffil Cynghrair Mersi a Dyfrdwy a’i ddyheadau bellach yn fwy hysbys yn sgil hynny.

Llywydd

Lord Barry Jones