Cynghrair Mersi A'r Ddyfrdwy

Cynllunio At Y Dyfodol

Gweledigaeth Strategol

Am y blynyddoedd diwethaf mae’r MDA wedi blaenoriaethu’r cysylltedd trafnidiaeth a datblygu sgiliau o fewn ardal Mersi a’r Ddyfrdwy – gan weithio tuag at drigolion a gweithwyr yn gallu cael mynediad i ganolfannau cyflogaeth yn hawdd a chyrraedd yno mewn pryd yn ogystal â busnesau yn cael marchnad lafur gyda’r sgiliau maent eu hangen i ffynnu a thyfu. Yn ogystal â’r meysydd gwaith hyn, fydd yn parhau’n flaenoriaethau i’r MDA, bydd y bartneriaeth hefyd yn canolbwyntio ar y prif themâu trawsffiniol o gysylltedd digidol a charbon isel. 

Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd yr MDA Brosbectws Twf Mersi a’r Ddyfrdwy yn manylu’r buddsoddiad sydd ei angen i ddatgloi’r potensial twf economaidd yn yr ardal ac ym mis Mawrth 2020 lansiodd yr MDA Raglen Buddsoddiad i weithio tuag at gyflawni’r blaenoriaethau a amlinellwyd yn y Prosbectws Twf.  Amcanion cyffredinol Prosbectws Twf Mersi a’r Ddyfrdwy a’r Rhaglen Buddsoddi yw:

  • Gwella cysylltedd rheilffordd trawsffiniol drwy lobio ar gyfer buddsoddiad yng Nghaer, Shotton a Glannau Dyfrdwy, lein Wrecsam i Bidston/Lerpwl ac yn y pen draw trydaneiddio Prif Lein Arfordir Gogledd Cymru.
  • Gwella cysylltedd ffordd trawsffiniol drwy lobio ar gyfer buddsoddiad i wella’r A494, A483, A550 a’r A41, Coridor Twf Caer Brychdyn yn bennaf, yn ogystal â sawl prif lwybr trawsffiniol arall.
  • Gwella effeithlonrwydd y farchnad lafur trawsffiniol a datblygu sgiliau.
  • Hybu a hwyluso cydweithio trawsffiniol o amgylch cysylltedd digidol.
  • Hybu a hwyluso cydweithio trawsffiniol o amgylch carbon isel a thwf glân.

Mewn partneriaeth gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac LEP Swydd Gaer a Warrington, mae’r MDA hefyd wedi datblygu Prosbectws Ynni Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy yn dangos bod ardal Mersi a’r Ddyfrdwy yn ddelfrydol i ymateb a darparu arweinyddiaeth ar yr agenda twf glân a fforddiadwy – yn arbennig o amgylch niwclear, hydrogen, storio, ynni adnewyddadwy a rhwydweithiau clyfar.

Yn 2015 roedd yr MDA yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i sefydlu Tasglu trawsffiniol i ymgyrchu ar gyfer buddsoddiad mewn seilwaith rheilffordd a gwasanaethau ar draws ardal Mersi a’r Ddyfrdwy a thu hwnt. Mae’r gynghrair trawsffiniol arweinyddion busnes, gwleidyddol a sector cyhoeddus, Growth Track 360 wedi’i lansio i sicrhau £1bn o welliannau rheilffordd, a fyddai’n trawsnewid economi rhanbarthol Gogledd Cymru a Swydd Gaer a darparu 70,000 o swyddi newydd dros 20 mlynedd. https://www.growthtrack360.com

Gellir lawrlwytho Prosbectws Twf Mersi a’r Ddyfrdwy, Prosbectws Ynni Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy a Rhaglen Buddsoddiad Mersi a’r Ddyfrdwy isod.