Cynghrair Mersi A'r Ddyfrdwy

Y Stori Hyd Yma

Datblygu Economi Mersi a’r Ddyfrdwy

Mae ardal Mersi a’r Ddyfrdwy yn rhanbarth strategol a dynamig pwysig.  Mae eisoes yn cyfrannu’n sylweddol at economi’r DU ac mae yna dal botensial twf economaidd sylweddol ar draws y rhanbarth. 

Prif Uchafbwyntiau a Chyflawniadau

Cysylltedd Trafnidiaeth

Cromlin Halton

Mae lein rheilffordd Cromlin Halton sydd wedi ail-agor a’r gwasanaethau newydd rhwng Lerpwl a Gogledd Cymru yn enghraifft ddiweddar o gydweithio trawsffiniol, gydag oddeutu hanner miliwn siwrnai teithwyr yn cael eu cynnal ar y lein hon yn y chwe mis cyntaf ers ailagor.  Gyda buddsoddiad parhaus, gall y rhanbarth unigryw hwn agor y drws i fwy o weithgarwch economaidd a chynyddu ei gyfraniad i Bwerdy Gogledd Lloegr ac UK Plc.

Growth Track 360 / Ymgyrch Buddsoddiad Rheilffordd Gorllewin Lloegr a Chymru

Gwnaed cynnydd gwych yn ystod y 18 mis diwethaf gan Dasglu Gogledd Cymru a’r Mersi a’r Ddyfrdwy.  Mae’r ymgyrch hwn yn adlewyrchiad gwirioneddol o gydweithio trawsffiniol.   Rydym wedi gweld cynnydd yn erbyn Cromlin Halton, gwelliannau yng nghapasiti Gorsaf Caer, lein Wrecsam Bidston a gwelliannau yn y gwasanaeth, gwelliannau cyflymder Lein Arfordir Gogledd Cymru.  Mae’r Tasglu yn parhau i lobio ar gyfer buddsoddiad i wella cysylltedd rheilffordd o fewn ac o amgylch ardal Mersi a’r Ddyfrdwy. Cliciwch yma i ddarllen y dogfennau. 

Metro Gogledd Cymru

Mae’r MDA wedi cefnogi gweithgor Metro Gogledd Cymru. Mae cynnydd yn parhau ar welliannau Gorsaf Gyffredinol Wrecsam, Canolfan Drafnidiaeth Wrecsam, gorsaf Cyfnewidfa Glannau Dyfrdwy a Shotton, lein Wrecsam i Bidston/Lerpwl.

Coridor Twf Caer Brychdyn

Mae’r MDA wedi cefnogi’r gweithgor yng ngham cyntaf prosiect Coridor Twf Caer Brychdyn – oedd yn cael ei alw’n flaenorol yn Ffordd Liniaru Gorllewin Caer.

Cludiant i’r Gogledd (TfN)

Roedd yr MDA yn gweithio’n agos gyda Thasglu Rheilffordd Mersi a’r Ddyfrdwy i hybu’r blaenoriaethau cludiant ar gyfer ardal Mersi a’r Ddyfrdwy i’w cynnwys  yng Nghynllun Cludiant Strategol TfN. Rydym yn falch o weld gwelliannau yng nghapasiti Gorsaf Caer a gwasanaeth Wrecsam Bidston ac mae gwelliannau wedi eu cynnwys ar y lein. Mae’n bwysig ein bod yn lobio TfN ymhellach i gynnwys blaenoriaethau ffordd trawsffiniol.

Sgiliau a Chyflogaeth

Symposiwm Sgiliau ac Arloesi

Ym mis Medi 2018, roedd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy a Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi noddi Symposiwm Sgiliau ac Arloesi Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy mewn cydweithrediad â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer. Roedd dros 70 o gynrychiolwyr o’r sectorau preifat a chyhoeddus yn bresennol. 

Roedd y siaradwyr yn cynnwys: neges fideo gan Ken Skates AC; Sasha Davies, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru; Iwan Trefor Jones, Bwrdd Uchelgais Economaidd/Bargen Dwf Gogledd Cymru; Christine Gaskell, Cadeirydd Partneriaeth Menter Leol Swydd Caer a Warrington; Ian Lucas, AS Llafur Wrecsam; yr Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr. 

Roedd y trafodaethau yn adlewyrchu eu profiad yn gweithio yn ein rhanbarth trawsffiniol a’r heriau sgiliau a wynebir gan gynnwys sut y gallwn gynnal a denu graddedigion medrus a sut y gall prifysgolion a diwydiant weithio gyda’i gilydd i wneud ein rhanbarth hyd yn oed yn gryfach. Panel Diwydiant yn cynnwys Pŵer Niwclear Horizon, Unilever, Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Gaer, Sefydliad y Cyfarwyddwyr a Grŵp Denis Ferranti.

Carbon isel a thwf glân

Uwchgynhadledd Ynni

Ym mis Ebrill 2018, roedd yr MDA, mewn partneriaeth gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Phartneriaeth Menter Leol Swydd Gaer a Warrington wedi cynnal Uwchgynhadledd Ynni a Thwf Glân Mersi a’r Ddyfrdwy.  Canlyniad anhygoel yr Uwchgynhadledd oedd cydnabod yr angen a’r ewyllys clir i weithio gyda’n gilydd ar bob ochr o’r ffin i gefnogi twf y sector ynni.

Prosbectws Ynni

Un o brif ganlyniadau’r sector ynni trawsffiniol oedd cydweithio gyda’r sector ynni i gynhyrchu prosbectws ynni i ardal Gogledd Cymru a’r Mersi a’r Ddyfrdwy.   Cafodd Prospectws Ynni a Thwf Glân Gogledd Cymru a’r Mersi a’r Ddyfrdwy ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2020.  Cliciwch yma i ddarllen y dogfennau. 

Partneriaeth

Dinas-Ranbarth Lerpwl

Y flaenoriaeth ar gyfer 2018/19 oedd cryfhau’r berthynas gydag Awdurdod Cyfunol Dinas-Ranbarth Lerpwl.   Roeddem yn falch o groesawu’r Awdurdod Cyfunol fel aelodau o’r Bwrdd ym mis Mawrth 2018, ynghyd â’n haelod hirdymor o Gyngor Cilgwri.   Mae Cyngor Cilgwri yn parhau i gynnal y rôl gref mae’n chwarae o fewn yr MDA ac mae’n gynrychiolydd arweiniol y Ddinas-Ranbarth. Bydd hyn yn caniatáu i’r bartneriaeth ystyried gwaith Dinas-Ranbarth Lerpwl yn well a’r budd ehangach y gellir ei gyflawni drwy gydweithio ymhellach. 

Bargen Dwf Gogledd Cymru

Rydym yn falch o weld bod cydweithwyr yng Ngogledd Cymru wedi sicrhau arian Bargen Dwf gwerth £120miliwn gan Lywodraeth y Du a £120 miliwn cyfatebol gan Lywodraeth Cymru.  Mae’r MDA wedi cefnogi’r angen am Fargen Dwf i Ogledd Cymru a bydd y gefnogaeth honno yn parhau yn y dyfodol.   Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr yng Ngogledd Cymru i gefnogi’r elfennau trawsffiniol o flaenoriaethau Bargen Dwf. Cliciwch yma i ddarllen y dogfennau.

Rhaglen Fuddsoddi Mersi a’r Ddyfrdwy

Er mwyn cyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Prosbectws Twf, mae’r MDA wedi cynhyrchu rhaglen buddsoddi a chyflenwi sy’n cynnwys y buddsoddiad gofynnol mewn cysylltedd trafnidiaeth, datblygu sgiliau, cysylltedd digidol a charbon isel a thwf glân dros y 5 i 20 mlynedd nesaf i ddatgloi’r potensial twf economaidd ar safleoedd datblygu strategol a chysylltu ardal y Mersi a’r Ddyfrdwy yn well i economi ehangach Pwerdy’r Gogledd, Iwerddon ac Ewrop. Cliciwch yma i ddarllen y dogfennau.

Cymorth Busnes

Brecwast Busnes Rhwydwaith Arloesi MDA

Mae’r MDA yn parhau i gefnogi busnesau o fewn rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy drwy gynnal digwyddiadau rhwydweithio Brecwast Busnes trawsffiniol.   Yn ystod 2018/19 roedd chwe digwyddiad wedi eu cynnal mewn amrywiol leoliadau yng Nghymru a Lloegr.   Mae pob lleoliad yn cael ei gynnig yn rhad ac am ddim, ar sail y cyntaf i’r felin, a busnesau yn cael gwahoddiad i “gyfrannu at un o’r rhwydweithiau mwyaf arloesol ac effeithiol ar draws ardal Gogledd Cymru / ffin Gogledd-orllewin Lloegr.”  Mae’r cyfartaledd presenoldeb ar gyfer pob digwyddiad dros 150 o gynrychiolwyr. Mae pob digwyddiad yn darparu lle arddangos am ddim ac yn cynnig 2 funud i sefydliadau a chyflogwyr arddangos eu busnes, cefnogaeth a chyllid posibl sydd ar gael.

Mae pecynnau nawdd ar gael ar gyfer pob digwyddiad. Am fwy o fanylion ynglŷn â sut i noddi Brecwast Busnes yn y dyfodol gallwch anfon e-bost at mda@cheshirewestandchester.gov.uk

Cliciwch yma i ddysgu mwy am ein digwyddiadau Brecwast Busnes.