Ffeithiau allweddol am yr ardal

Roedd adroddiad a gomisiynwyd gan y bartneriaeth ac a baratowyd gan GVA Grimley (Astudiaeth Isranbarthol Gorllewin Sir Gaer / Gogledd-ddwyrain Cymru 2004) yn cydnabod cryfderau allweddol yr ardal:

  • Ardal lwyddiannus, ffyniannus a hunangynhwysol yn bennaf, gyda diweithdra isel, gweithgarwch economaidd cynyddol ac CMC cynyddol ar gyfartaledd, lle mae 83% o holl deithiau’n cychwyn ac yn dod i ben o fewn yr isranbarth.
  • ‘Mas critigol’ cryf, sefydlog o 890,000 o boblogaeth, yn enwedig y rhai o oed gwaith (25-64).
    Economi amrywiol yn cynnwys awyrofod, modurol, cemigion, gwasanaethau ariannol, bwyd, peirianneg a thwristiaeth / adwerthu.
  • Cyflenwad cryf o dir cyflogaeth, gan gynnwys Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Parc Busnes Caer a Pharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy gyda datblygiadau newydd ychwanegol yn yr arfaeth, fel Wirral Waters a Phorth y Gogledd ar Lannau Dyfrdwy.
  • Gyda chysylltiadau da â marchnadoedd cenedlaethol a byd-eang ac yn rhan o ‘dramwyfa twf egnïol’ o Ddulyn i Sweden.
  • 203,992 o anheddau yn 2001, sy’n cynrychioli 8.8% o gynnydd yn nifer y tai ers 1991. Mae cynnydd tai uwchlaw’r twf cenedlaethol (7%).
  • Gyda chysylltiadau da â’r rhwydweithiau traffyrdd a chefnffyrdd cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys Euroroute 22, gan roi mynediad i feysydd awyr a phorthladdoedd, a hygyrchedd trenau i’r prif anheddau trefol.
  • ‘Proffil o’r radd flaenaf’ Dinas Caer o ran cynnig economi a thwristiaeth, a swyddogaeth Wrecsam fel canolfan adwerthu ranbarthol o bwys a phrif ganolfan drefol Gogledd Cymru.
  • Ansawdd amgylcheddol uchel yr isranbarth gan gynnwys gwarchodfa natur arwyddocaol yn rhyngwladol yn Aber Dyfrdwy, gyda dynodiadau pwysig yn genedlaethol yn Aber Mersi a Bryniau Clwyd.

(ar sail ardal astudiaeth graidd o Gaer, Ellesmere Port, Sir y Fflint a Wrecsam, gan gyfeirio at ardal ehangach o Sir Ddinbych, Cilgwri, Halton, Warrington ac isardal Helsby-Frodsham o Vale Royal)