Llwyddiannau hyd yma

Daeth gweithio ar y cyd ar fuddiannau strategol cyffredin cyn cyfnod y Bartneriaeth bresennol â llwyddiannau pwysig, uwchlaw popeth Strategaeth Ofodol Isranbarthol Gogledd-ddwyrain Cymru / Gorllewin Sir Gaer a’r Arfarniad Amgylcheddol Cynaliadwy, a enillodd Wobr y Ddogfen Gynllunio Strategol Orau yng Ngwobrau Llwyddiant Cynllunio Rhanbarthol Gogledd-orllewin Lloegr y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) i’r rhanbarth yn 2007. Yn sail i’r strategaeth oedd astudiaeth isranbarthol (GVA Grimley 2004) a, chyn hynny, rhoddodd neges gyson a sail dystiolaeth gadarn i lunio polisïau arni trwy gomisiynu astudiaethau ar gyflogaeth, sgiliau, hyfforddiant a dewisiadau cludiant.

Roedd Strategaeth Gefnogi Menter Busnes (BESS) gyda chyllid Awdurdod Datblygu Gogledd-orllewin Lloegr (NWDA) (2002-7) yn rhaglen lwyddiannus £1m o adfywio wardiau difreintiedig oedd yn gweithredu ar draws ffiniau sirol a ddenodd £700k ychwanegol o ffynonellau cyhoeddus a phreifat eraill. Arweiniodd y rhaglen at fentrau fel Cheshire Oaks Retail Academy a ‘Doethwaith’ sy’n cynnig atebion cludiant fel bod pobl yn gallu manteisio ar gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant. Cydnabuwyd Doethwaith fel arferion gorau cenedlaethol, a chwaraeodd ran pan enillodd Merseytravel ac awdurdodau lleol Glannau Mersi Statws Disglair am Hygyrchedd yn 2008.