Cyd-destun Polisi

Strategaethau a bennwyd gan gyd-destunau Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr sy’n llywio MDA. Isod mae rhai dolenni cyswllt llywodraeth Cymru a’r DU.

Llywodraeth Cymru

 1. Astudiaeth Gludiant Seiliedig ar Ardal Gogledd-ddwyrain Cymru – Asesiad Cyfnod 1 WelTAG – Comisiynodd Llywodraeth Cymru (LlC) a TAITH, y consortiwm cludiant rhanbarthol ar gyfer y Gogledd, AECOM i wneud astudiaeth gludiant yn ardal Gogledd-ddwyrain Cymru, gan ganolbwyntio ar y cysylltedd rhwng anheddau allweddol Wrecsam, Caer a Glannau Dyfrdwy. Bydd yr astudiaeth hon yn dilyn egwyddorion yr Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) i nodi strategaeth at wella cludiant yn y cylch gan ystyried holl fathau o gludiant.
 2. Adroddiad Terfynol Dinas-ranbarathau – Mae’r adroddiad yn cynnwys cyngor ac argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Dinas-ranbarthau. Sefydlwyd y grŵp cynghori dan gadeiryddiaeth Dr Elizabeth Haywood ym mis Tachwedd 2011. Cafodd y gwaith o ystyried a chyflwyno adroddiad ar swyddogaeth bosibl y ‘Dinas-ranbarthau’ yn natblygiad economaidd a ffyniant Cymru yn y dyfodol. Ystyriodd y grŵp dystiolaeth busnesau, academyddion, llywodraeth leol, dinasyddion a rhai eraill â diddordeb hefyd.
 3. Camau Nesaf Economi Trawsffiniol Rhanbarth Dyfrdwy – Yn dilyn cyhoeddi Adroddiad y Dinas-ranbarthau ym mis Gorffennaf 2012, gofynnodd y Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (BETS) i Dr Haywood wneud gwaith ychwanegol mewn cysylltiad â Gogledd-ddwyrain Cymru. Dangosodd yr Adroddiad nad oedd y Grŵp Gwaith a Gorffen wedi cael digon o dystiolaeth na chefnogaeth i ddinas-ranbarth yn cwmpasu Gogledd-ddwyrain Cymru a gorllewin Sir Gaer.
 4. Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Strategaeth Adfywio newydd i Gymru – Lansiwyd fframwaith adfywio Llywodraeth Cymru, ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’, yn y Senedd ar 11eg Mawrth 2013. Mae’r fframwaith yn ganlyniad adolygiad o agweddau at adfywio yng Nghymru ac ymhellach draw a wnaed yn ystod 2012 ac ymgynghori helaeth â phartneriaid o Hydref i Ionawr 2013.
 5. Adroddiad Gweithlu Cludiant Cyfun Gogledd-ddwyrain Cymru – Comisiynwyd Gweithlu gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ddatblygu argymhellion ar y gyfundrefn gludiant yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae’r adroddiad yn trafod cynnal yr economi, cynorthwyo lleihau tlodi a gwarchod yr amgylchedd.
 6. Strategaeth Arloesi Cymru – Ym mis Mawrth 2012, cyflwynodd Gwyddoniaeth i Gymru gynllun ar gyfer newid sylweddol yng nghyflawniad academaidd Cymru ar draws y gwyddorau. Argymhellodd strategaeth arloesi newydd, flaengar yng Nghymru a fyddai’n rhoi sylw i ymelwa’n fasnachol ar Ymchwil a Datblygiad (Y&D) a hyrwyddo arloesi. Y canlyniad yw Arloesi Cymru, sy’n cyflwyno rhai gwyriadau pwysig yn sut fydd Llywodraeth Cymru a’i bartneriaid arloesi’n rhoi sylw i’r mater at y dyfodol.

Llywodraeth y DU

 1. Cynllun Llywodraeth y DU ar gyfer Twf – Cyhoeddodd y Cynllun ar gyfer Twf raglen o ddiwygiadau strwythurol er mwyn chwalu rhwystrau i dwf busnesau fel bod y DU yn gallu cystadlu yn y ras fyd-eang. Mae’r diwygiadau hyn yn rhychwantu amrywiaeth o bolisïau gan gynnwys gwella isadeiledd y DU, lleihau biwrocratiaeth, diwygio gwraidd a brig y gyfundrefn gynllunio a rhoi hwb i fasnach a mewnfuddsoddiad.
 2. Ymateb y Llywodraeth i Adolygiad yr Arglwydd Heseltine o dwf economaidd ‘No Stone Unturned’ – Yn dilyn ei gomisiynu gan y Prif Weinidog, cyflwynodd yr Arglwydd Heseltine ei adroddiad ‘No Stone Unturned’ i Ganghellor y Trysorlys a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesi a Sgiliau ar 31 Hydref 2012. Ynddo mae’r Arglwydd Heseltine yn gwneud cyfres o argymhellion ar bob agwedd ar bolisi’r llywodraeth sy’n effeithio ar dwf economaidd.
 3. Buddsoddi yn Nyfodol Prydain – Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno gweledigaeth egnïol o ddyfodol isadeiledd Prydain – mae’n cynnwys cynigion ar y buddsoddiad mwyaf yn ein ffyrdd ers y 1970au, cynllun i adeiladu ac atgyweirio 200,000 o gartrefi fforddiadwy, a’r sicrwydd hirdymor sydd ei angen ar ein gwyddonwyr a’r sectorau ynni. Cynllun yw hwn i adeiladu, atgyweirio ac adnewyddu isadeiledd allweddol.
 4. Growth Deals: Initial Guidance for Local Enterprise Partnerships – Cadarnhaodd ‘Ymateb y Llywodraeth i Adolygiad Heseltine’, yr ymrwymiad i gyd-drafod Bargen Dwf gyda phob Partneriaeth Menter Leol (LEP). Trwy Fargeinion Twf, fe all LEP geisio rhyddid, hyblygrwydd a dylanwad dros adnoddau o gyfeiriad y Llywodraeth, a chyfran o’r Gronfa Twf Lleol i gyflawni eu blaenoriaethau twf dynodedig. Mae’r canllawiau hyn yn cyflwyno sut fydd proses gyd-drafod y Fargen Dwf yn gweithio.
 5. Datblygu a Chyflawni Strategaethau Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd: Canllawiau Atodol am Partneriaethau Menter Leol – Mae’r Canllawiau Atodol hyn yn egluro i Bartneriaethau Menter Leol a’u partneriaid ehangach pa wybodaeth fydd gofyn iddynt ei chynnwys yn eu Strategaethau Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd a sut fydd y rhain yn cael eu cloriannu gan y Llywodraeth.