Strategaeth Ofodol

Strategaeth Ofodol Isranbarthol Gogledd-ddwyrain Cymru / Gorllewin Sir Gaer

Cynhyrchwyd Strategaeth Ofodol Isranbarthol Gogledd-ddwyrain Cymru / Gorllewin Sir Gaer yn 2006 a datblygodd o chwe blynedd o weithio ar y cyd ac Astudiaeth a wnaed gan GVA Grimley yn 2004. Ei diben yw darparu fframwaith anstatudol ar gyfer mwy o gydweithredu a datblygu ar draws ffiniau rhwng Gogledd-ddwyrain Cymru a Gorllewin Sir Gaer yn ystod y 15 mlynedd nesaf (2006-21), ac ysbrydoli Cynllun Gofodol Cymru a Chynllun Gogledd-orllewin Lloegr.

Enillodd y Strategaeth Wobr Dogfen Gynllunio Strategol Orau Gogledd-orllewin Lloegr yng Ngwobrau Llwyddiant Cynllunio Rhanbarthol 2007 y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI).

Ardal graidd y Strategaeth yw Caer ac Ellesmere Port a Neston yn Lloegr, gyda Sir y Fflint a Wrecsam yng Ngogledd Cymru, er y nodwyd ‘cylch cyfeirio ehangach’ sy’n cynnwys Sir Ddinbych, Cilgwri ac isardal Frodsham-Helsby o Vale Royal, Warrington a Halton.

Mae’r strategaeth yn rhoi fframwaith rhagorol i gynllunio strategol MDA, wrth ddeall bod rhanbarth daearyddol MDA yw ehangach nag un y strategaeth ofodol. Yn arbennig mae MDA yn ystyried strategaethau perthnasol Cilgwri a Sir Ddinbych, oedd oddi allan i faes craidd Strategaeth Gogledd-ddwyrain Cymru / Gorllewin Sir Gaer.

Bu’r strategaeth drwy Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA), oedd yn cynnwys ymgynghori â’r cyhoedd ac awdurdodau ymgynghori, ac a roddodd fanylion ynghylch sut y dylid cyflawni’r strategaeth. Mae’n nodi camau y dylid eu cymryd i gadw golwg ar effeithiau amgylcheddol arwyddocaol y cynllun. Mae’n bwysig cyflawni’r strategaeth gan gyfeirio at y SEA gan ei fod yn sicrhau bod egwyddorion datblygiad cynaliadwy’n cael eu dilyn.

Yn cynnal y Strategaeth Ofodol Isranbarthol mae fframwaith mwy manwl o egwyddorion, cysylltiedig â meysydd allweddol fel tai, yr economi, yr amgylchedd, cludiant a hamdden a thwristiaeth. Prif linynnau gofodol y Strategaeth yw:

  • Cynnal y canolfannau strategol presennol o fewn yr isranbarth
  • Canolbwyntio ar ardaloedd sydd angen eu hadfywio
  • Gwella cysylltiadau rhwng ardaloedd cyfle a chylchoedd anghenus.
  • Rhoi pwyslais ar swyddogaethau anheddau a chanolfannau o fewn yr isranbarth heddiw ac yn y dyfodol.
  • Arsyllfeydd Rhanbarthol
  • Uned Wybodaeth Ranbarthol Gogledd-orllewin Lloegr
  • Arsyllfa Dysgu Cymru

Arsyllfeydd rhanbarthol