Tarddiad y Bartneriaeth

Ym mis Ebrill 2007 unwyd hen Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (awdurdodau lleol Caer, Sir Gaer, Ellesmere Port a Neston, Cilgwri a Merseytravel) â Phartneriaeth y Pedair sir (awdurdodau lleol Caer, Sir Gaer, Ellesmere Port a Neston, Sir y Fflint a Wrecsam a Llywodraeth Cymru) a, thrwy ychwanegu Sir Ddinbych, ffurfiwyd Partneriaeth newydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy. Penderfynodd y partneriaid gadw’r enw ‘Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy’.

Cyflawnodd MDA raglen flaenorol BESS (Strategaeth Cefnogi Cyflogaeth Busnes) gyda chyllid NWDA. Roedd Partneriaeth y Pedair sir yn ymwneud â datblygu Strategaeth Ofodol Isranbarthol Gogledd-ddwyrain Cymru / Gorllewin Sir Gaer.

Ym mis Ebrill 2009, oherwydd ad-drefnu llywodraeth leol, disodlodd Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer Gynghorau Bwrdeistrefi Dinas Caer, Sir Gaer ac Ellesmere Port a Neston.

Mae’r Bartneriaeth yn cynnwys y naw sefydliad canlynol pob un ohonynt wedi llofnodi Cytundeb Partneriaeth ffurfiol fel aelodau. Yr aelodaeth erbyn hyn yw:
• Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer
• Cyngor Sir Ddinbych
• Cyngor Sir y Fflint
• Prifysgol Glyndŵr
• Prifysgol Caer
• Merseytravel
• Llywodraeth Cymru
• Cyngor Bwrdeistref Fetropolitanaidd Cilgwri
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
• TAITH – Consortiwm Cludiant Rhanbarthol Gogledd-ddwyrain Cymru??

Daeth y bartneriaeth rhwng MDA a NWDA i ben ym mis Ebrill 2012 pan ddiddymwyd NWDA a’i ddisodli gan Bartneriaethau Menter Lleol.

Daeth Prifysgol Glyndŵr yn aelod llawn o MDA ym mis Rhagfyr 2011, yn cael ei dilyn yn fuan gan Brifysgol Caer ym mis Tachwedd 2012.