Rhwydwaith Arloesi

barriers

Sefydlwyd Rhwydwaith Arloesi MDA ym mis Hydref 2010. Nod y rhwydwaith yw cynorthwyo gyda thwf busnesau ‘ar sail gwybodaeth’ yn ardal economaidd naturiol y ffin rhwng Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr. Rydym eisiau i chi droi syniadau’n dwf busnes a datblygiadau newydd trwy wneud y canlynol:

  • Cysylltu gyda chwmnïau gwybodaeth ac arloesol eraill ac unigolion a dysgu ganddynt
  • Darganfod synergedd a thrywyddau, a datblygu cysylltiadau ar draws sectorau a chadwyni cyflenwi sy’n berthnasol i’ch busnes
  • Ymgyfarwyddo mwy â’r adnoddau arloesi, Y&D a chefnogi busnes sydd ar gael a sut y gallant gynorthwyo gyda thwf busnes
  • Dweud wrthym beth sydd arnoch ei angen a dod â chydweithwyr perthnasol i gysylltu!

Ymunwch â’n grŵp Linkedin yma

Ers i MDA a phartneriaid o sectorau cyhoeddus a phreifat lansio’r rhwydwaith yn hydref 2010 cynhaliwyd 17 o achlysuron yn y cylch hyd yma gyda rhwng 90 a 130 yn mynychu pob un ohonynt. Yn y flwyddyn gyntaf cefnogodd achlysuron y rhwydwaith 1035 o gynrychiolwyr ac, ar gyfartaledd, helpodd bob cwmni i wneud rhwng 4 a 5 o gysylltiadau neu gydweithrediadau cyfredol i gefnogi twf ac arloesi. Roedd 43% yn amcangyfrif bod y rhwydwaith wedi gwneud cyfraniad cymedrol at werthiannau newydd a 35% at drosglwyddo technoleg.

Mae’r ardal yn barth masnachol ac ardal teithio i’r gwaith ar draws ffiniau ond cydlynol sy’n cysylltu â chyfleoedd masnachol dinas-ranbarth ehangach. Partneriaid allweddol yw Siambr Gorllewin Sir Gaer a Gogledd Cymru, Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Caer ynghyd â thimau busnes awdurdodau lleol o Gynghorau Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gorllewin Sir Gaer a Chaer a Chilgwri, y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Daresbury a Phrifysgol Lerpwl.

Mae’r prosiect yn creu rhwydwaith rheoledig ond anffurfiol o gwmnïau gwybodaeth a’r rhai sy’n cynorthwyo twf busnesau o’r fath, fel cynghorwyr, buddsoddwyr, cynghorwyr cyfreithiol, arbenigwyr diwydiant a phrifysgol, asiantaethau’r llywodraeth, ac ati. Ei amcan yw hybu arloesi a rhwydweithio fel ag i ddatblygu ac ymestyn cryfderau arbennig yr ardal.

Nid oes unrhyw feini prawf caeth o ran y gynulleidfa darged; fodd bynnag, diffiniad o’r economi gwybodaeth yw ‘un seiliedig ar fewnbynnu, cymhwyso a manteisio’n llwyddiannus ar y wybodaeth gyfoes fwyaf perthnasol (gan gynnwys sgiliau ac arloesi) i ddatblygu nwyddau a gwasanaethau’. Mae’r rhwydwaith yn berthnasol i BBaCh a sefydliadau cefnogi busnes o fewn y sectorau canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): ynni, deunyddiau adnewyddadwy, carbon isel, iechyd, gwyddorau biolegol, gweithgynhyrchu a deunyddiau datblygedig, diwydiannau digidol a chreadigol ac ati.

Mae’n cael ei farchnata i’r busnesau hynny sydd ar ffiniau Gogledd Cymru / Gogledd-orllewin Lloegr (yn gyffredinol Gogledd-ddwyrain Cymru, Gorllewin Sir Gaer, Cilgwri) neu sydd eisiau gweithio gyda busnesau sydd yno.

Yn y pen draw, nod y rhwydwaith yw gwella perfformiad busnesau, trwy gael busnesau i siarad â’i gilydd a bod yn ymwybodol o arweiniadau a chyfleoedd rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol; helpu busnesau o’r fath wynebu heriau economaidd a masnachol, a dal i dyfu neu baratoi ar gyfer twf. Bydd hefyd yn sianel i aelodau gael gafael ar rwydweithiau arloesi rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol eraill fel y Rhwydweithiau Trosglwyddo Gwybodaeth cenedlaethol sy’n cael eu gweithredu gan y Bwrdd Strategaeth Dechnoleg, a rhai sy’n cael eu rhedeg gan bartneriaid ac aelodau.

Mae’r prosiect yn cael ei weithredu trwy nifer bach o ‘ganolbwyntiau arloesi’ yn y cylch ac mae’n cynnwys brecwastau busnes anffurfiol ynghyd â seminarau achlysurol.

Bydd Brecwast Busnes Rhwydwaith nesaf MDA yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 11eg Ebrill 2014 yn Sci-Tech Daresbury.

Croesawyd y Brecwast Busnes blaenorol gan Optic, Prifysgol Glyndŵr yn Llanelwy ar ddydd Gwener 7fed Chwefror 2014 a’i fynychu gan 120 o gynrychiolwyr, gan gynnwys nifer o gwmnïau newydd i’r rhwydwaith. Ymatebodd 30 o gynrychiolwyr i’r arolwg ar ôl yr achlysur, gyda 40% yn sôn am wneud 2 gysylltiad newydd neu fwy a thros hanner yn dweud bod y rhwydwaith wedi cael neu’n debygol o gael effaith gadarnhaol ar werthiannau newydd (57%) ac ar dwf a datblygiad arall y busnes (51%).

Detholiad yw’r canlynol o sylwadau mynychwyr

“Rwy’n hoffi’r gymysgedd o rwydweithio a datganiadau.”

“Cefais gyfle i wneud datganiad byr, oedd yn wych, ac roedd yn ddefnyddiol iawn y gofynnwyd i bawb a wnaeth ddatganiad glystyru gyda’i gilydd wedyn, gan ei gwneud yn haws i bobl siarad â ni.”

“Rhoddais arweiniad cryf i un cwmni, a chysylltu dau arall. Yn bersonol, cwrddais â chystadleuydd, ond gwelsom nad ydym yn cystadlu’n uniongyrchol.”~

“Cyfarfod cadarnhaol a chyfle gwych i dyfu’ch rhwydwaith busnes.”

“Gofynnwyd i ni gyfranogi yn Wythnos Fusnes Sir y Fflint a byddwn yn cymryd rhan; hefyd gwnaethom gysylltiad defnyddiol gyda Cyngor Busnes y DU a’r India sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn.”

Dolenni