Caffael Cyhoeddus – Panel BBaCh

Gweithgor Caffael Cyhoeddus BBaCh y Llywodraeth – Diweddariad KPSOL

BBaCh lleol yw KPSOL yn Runcorn sy’n rhan o weithgor caffael BBaCh y Llywodraeth, ac mae’n aelod o Rwydwaith Arloesi MDA. Sue Waller yw’r cynrychiolydd yn y grŵp ac mae wedi rhoi’r wybodaeth isod am y Panel BBaCh er lles BBaCh lleol eraill – i’w helpu gyda chaffael ac i ofyn am ymateb i’r Panel BBaCh.

Cynhaliwyd Panel BBaCh cyntaf y Llywodraeth ar 29ain Mehefin 2010 gyda chynrychiolwyr gwadd o BBaCh a chyrff diwydiannol. Mae’r Panel (sydd ag aelodau fel Steven Allot, cynrychiolydd BBaCh y Goron, a Francis Maude y Gweinidog dros Swyddfa’r Cabinet) yn rhoi llwyfan ar gyfer trafodaeth wirioneddol ddwyffordd rhwng llywodraeth a BBaCh. O ganlyniad i’r cyfarfod hwn sefydlwyd 3 is-weithgor dan arweiniad BBaCh (Lleolwr Contractau, Consortia BBaCh a Chyflenwyr Newydd i’r Llywodraeth). Mae Knowledge Powered Solutions www.kpsol.com yn rhan o’r olaf ohonynt. Fel aelod o’r gweithgor cyflenwyr newydd rwy’n awyddus i sicrhau fod gennyf gynrychiolaeth gywir o’r sector BBaCh, yn enwedig ar draws Gogledd-orllewin Lloegr. Nodau’r grŵp yw edrych ar y canlynol:

  • Llwybrau BBaCh i’r Farchnad
  • Nodi a Chwalu Rhwystrau i fynediad BBaCh

Rwy’n gobeithio fy mod yn cynrychioli’r holl BBaCh fel ni sydd eisiau gwneud busnes efo’r Llywodraeth ond sydd heb wneud hynny eto, ond peidiwch wir â chysylltu â mi i ofyn sut – mae gennyf swydd i’w gwneud! Wedi dweud hynny, er mwyn i chi allu dilyn fy nhaith hyd yma, fe all y wybodaeth ychwanegol ganlynol fod o ddefnydd, gyda chynghorion ac awgrymiadau fydd yn cael eu diweddaru yn ôl yr angen. Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd byddaf yn gofyn am eich barn ar amrywiaeth o bynciau ac, os oes gennych unrhyw beth o bwys sy’n cyd-fynd â’r 3 nod uchod, cofiwch gysylltu â mi (sue.waller@kpsol.com, a rhoi ‘ymholiad BBaCh’ fel pennawd eich neges);

Os ydych ar ddechrau’r daith, efallai yr hoffech roi cynnig ar y canlynol:

Gwybod ble i edrych am gontractau’r Llywodraeth

Gobeithio eich bod i gyd wedi cofrestru ar The Contracts Finder. Mae’n rhad ac am ddim a bydd yn dweud wrthych am gyfleoedd. Maent yn gwybod nad yw’n berffaith ac mae’n cael ei wella drwy’r adeg. Felly, cofiwch anfon sylwadau atynt ar welliannau.

Yn benodol, bydd y Dynamic eMarketplace yn rhoi cyfleuster i’r cyflenwyr gynnig dyfynbrisiau cyflym. Felly gall Adrannau ddyfarnu contractau isel eu gwerth heb unrhyw broses gaffael hir:

Gwefannau caffael, mae llawer ohonynt! Ond mae’r rhan fwyaf o wariant awdurdodau cyhoeddus ar gael yn rhad ac am ddim os gwyddoch ble i edrych:

Yng Ngogledd-orllewin Lloegr mae (cofrestru am ddim a hysbysiadau e-bost ynghylch contractau)  The Chest

Yng Nghymru Gwerthwchigymru yw’r wefan: gwerthwchigymru.co.uk. Yn yr un modd mae’r gwasanaethau golau glas i’w gweld yma. Mae gan y rhanbarthau eraill i gyd eu fersiwn eu hunain o The Chest. Felly, os ydych yn cwmpasu’r gwahanol ranbarthau chwiliwch am y rhai gwahanol. Mae gan Gymru a rhanbarthau Lloegr i gyd eu rhai eu hunain. Mae gan y GIG eu rhai eu hunain hefyd – ar y cyd ein nod yw creu rhestr yma gyda chymorth MDA.

Yn unol ag ymrwymiadau’r Llywodraeth ar fod yn agored ac eglur gallwch hysbysu swyddfa’r Cabinet ynghylch unrhyw faterion cysylltiedig â chaffael BBaCh trwy eu gwasanaeth Siopwr Dirgel.

Ar 13 Mai cyhoeddwyd cynlluniau busnes diweddar ar gyfer pob Adran o’r Llywodraeth oedd yn cynnwys faint o wariant a sianelwyd i BBaCh ym mlwyddyn ariannol 2009/10. Dengys y data bod 6.5% o wariant y Llywodraeth wedi mynd i BBaCh yn y flwyddyn ariannol honno, yn cynrychioli £3.11bn o wariant. Mae’r data hyn yn ymwneud yn benodol â gwariant uniongyrchol rhwng Adrannau a busnesau bach.

Mae’r Llywodraeth yn ymroddi i gyflawni cynlluniau gweithredu, lledaenu cymorthfeydd cynnyrch ychwanegol a chynnydd yr arloeswyr darbodus. Bydd Sue yn diweddaru ac yn porthi’r dolenni cyswllt sydd o fudd trwy Twitter: @kpsol. Felly cofiwch ei dilyn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â MDA: e-bost / Ffôn – 0151 356 6567.