Ymateb i Arolygon

Hyd yn hyn rydym wedi cynnal 20 achlysur brecwast a 4 seminar. Diolch i bawb a lenwodd ein harolygon; mae’r wybodaeth wedi bod yn hynod werthfawr o ran llunio rhaglen eleni a gwella sut fyddwn yn gwneud pethau.

Dywedodd ein harolwg yn yr haf wrthym fod pawb a fynychodd wedi gwneud rhyw 4 neu 5 o gysylltiadau neu gydweithrediadau cyfredol, a chawsom ffigurau da ar ddangosyddion eraill arloesi a thwf busnes: dywedodd 43% o’r rhai a ymatebodd bod y rhwydwaith wedi gwneud cyfraniad cymedrol at werthiannau newydd, a dywedodd 7% ei fod wedi gwneud cyfraniad mawr at sicrhau buddsoddiad. Dywedodd 35% ei fod wedi gwneud cyfraniad cymedrol at drosglwyddo technoleg a 5% ei fod wedi gwneud cyfraniad mawr.

Rydym yn datblygu astudiaethau achos y byddwn yn eu rhannu gyda chi trwy ein gwefan. Rydym hefyd wedi sefydlu grŵp Linkedin yn ddiweddar, a thaflen newyddion chwarterol. Cofiwch gysylltu trwy e-bostio: mda@cheshirewestandchester.gov.uk neu ddefnyddio ein dewis cysylltu â ni os ydych chi’n aelod o’r rhwydwaith ac eisiau cael lle amlwg i neu os gallwn helpu i chi wneud unrhyw gysylltiadau.