Prosiectau

sub_banner

Rhwydwaith Arloesi MDA – Sefydlodd MDA y Rhwydwaith yn hydref 2010 ar gyfer busnesau gwybodaeth ac arloesol, gyda’r bwriad o hybu rhyngweithio a thwf busnesau ar hyd a lled Gogledd-ddwyrain Cymru, Gorllewin Sir Gaer a Chilgwri.

Mae’r prosiect yn creu rhwydwaith rheoledig ond anffurfiol o gwmnïau gwybodaeth a’r rhai sy’n cynorthwyo twf busnesau o’r fath, fel cynghorwyr, buddsoddwyr, cynghorwyr cyfreithiol, arbenigwyr diwydiant a phrifysgol, asiantaethau’r llywodraeth ac ati. Yr achlysuron yw chwe brecwast busnes anffurfiol y flwyddyn i’w cynnal mewn canolfannau priodol ar hyd a lled rhanbarth MDA, ynghyd ag ambell seminar arbennig. Mae rhagor o wybodaeth a dyddiadau ar gael ar y tab rhwydwaith arloesi.

Make It In Manufacturing

Cafodd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (MDA) gyllid yn 2009 a alluogodd iddo weithio gyda’r Sefydliad Gweithgynhyrchu a’r ymgyrch Make It tan fis Chwefror 2012. Yn ystod y cyfnod hwn cyllidodd MDA 5 achlysur sydd wedi cynnwys dros 60 o dimau ysgol lleol, gyda rhyw 650 o blant yn cyfranogi mewn digwyddiadau Make It Challenge ers hynny. Hefyd cefnogwyd nifer o heriau eraill.

Mae’r Ymgyrch elusennol Make It, drwy law’r Sefydliad Gweithgynhyrchu, yn cynorthwyo denu’r dalent newydd orau a mwyaf disglair i fyd gweithgynhyrchu trwy hyrwyddo’r sector fel gyrfa gyffrous a gwerth chweil i bobl ifanc. Rhaglen yw’r ymgyrch o weithgareddau addysg-busnes cysylltiedig a luniwyd i gefnogi’r cwricwlwm ac i greu cysylltiadau rhwng ysgolion a phartneriaid gweithgynhyrchu.

Achlysur addysg fenter undydd yw’r rhaglen ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9. Ymhob digwyddiad bydd hyd at bymtheg o ysgolion lleol yn cymryd rhan ac yn cynnig tîm o ddeuddeg disgybl i gystadlu ar greu cynnyrch newydd. Caiff pob tîm ysgol ei feirniadu ar ei ddealltwriaeth o’r cyfarwyddyd dylunio, llwyddo i gwblhau tasgau allweddol, ei sgiliau a’i rinweddau mentro. Mae’r tîm buddugol o bob achlysur yn mynd ymlaen i gynrychioli ei ysgol mewn Rownd Derfynol blynyddol Make It.

Cynhaliwyd Rownd Derfynol 2011/12 o gyfres Make It Enterprising Challenge yn Amgueddfa Gwyddoniaeth a Diwydiant Manceinion ar ddydd Iau 28ain Mehefin. Cynhaliwyd tri achlysur cymhwyso, dan nawdd URENCO, Sharp ac UPM Shotton, ar hyd a lled ardal MDA, gyda’r ddwy ysgol uchaf o bob achlysur yn cael gwahoddiad i gymryd rhan yn y Rownd Derfynol. At ddibenion y Rownd Derfynol, a noddwyd gan Premier Foods, heriwyd pob tîm i ddylunio, gwneud, marchnata a gwerthu prosiect bwyd neu ddiod newydd i’w werthu yn ystod y Gemau Olympaidd.

Ysgolion a wahoddwyd o ardal MDA oedd: Ysgol Uwchradd Babyddol ac Anglicanaidd Sant Joseph, Wrecsam; Ysgol Clywedog, Wrecsam; Wirral Grammar School for Boys, Bebington; Christleton High School; Helsby High School a St Nicholas Catholic High School, Hartford.

Enillydd y Rownd Derfynol oedd Archbishop Blank School, Lerpwl.

Ar 18fed Rhagfyr 2012, cefnogodd MDA Make It Chemical Industry Enterprising Challenge yn Holiday Inn Ellesmere Port. Cyfranogodd 11 ysgol o bob rhan o Ogledd Cymru, Glannau Mersi a Sir Gaer trwy ddylunio a gwneud cynnyrch sebon a deunydd pacio newydd sbon ar gyfer sail gwsmeriaid benodol o’u dewis eu hunain. Cyflwynwyd yr achlysur gan Gyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer a’i ariannu gan ChemClust, menter gyda chefnogaeth Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i ddatblygu sgiliau o fewn y diwydiant cemegol lleol a meithrin cysylltiadau rhwng ysgolion a busnesau lleol.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan ‘Make It’ y Sefydliad Gweithgynhyrchu. Roedd ysgolion uwchradd yng Ngorllewin Sir Gaer a Chaer, yn ogystal ag ar hyd a lled Gogledd-ddwyrain Cymru a Chilgwri yn gallu gwneud cais i anfon timau o wyth disgybl Blwyddyn 9 i’r digwyddiadau canlynol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â mda@cheshirewestandchester.gov.uk.

Fframwaith Isadeiledd Gwyrdd – Mae cynllunio ar gyfer isadeiledd gwyrdd yn helpu nodi, amddiffyn, gwarchod, cyfoethogi ac ymestyn amgylcheddau naturiol ac adeiledig iach, rhoi sylw i effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ein cymunedau a sicrhau bod datblygiadau adeiledig yn cynnwys mannau agored defnyddiadwy sy’n diwallu anghenion cenedlaethau yfory.

Mae’r prosiect yn cael cefnogaeth cynghorau Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam ynghyd â chynghorau Gorllewin Sir Gaer a Chaer, Cilgwri a Dwyrain Sir Gaer, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Natural England. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar y ddolen gyswllt hon.